Xu Shui District Mayor Wang Chunyu Visits Lead Fluid for Inspection

On April 14th, Wang Chunyu, Deputy Secretary of the Xushui District Committee and District Mayor, and Liu Zhimin, Deputy Secretary